Solid

SOLID je mnemotechnický akronym pro 5 principů které vedou k psaní lepšího software. Autorem je Robert Cecil Martin.

Princip jedné odpovědnosti (Single-responsibility principle)

Každý objekt by měl mít jednu odpovědnost (být zodpovědný za jednu konkrétní věc), služby, které jsou od objektu očekávány, by měly být spjaty s touto odpovědností.

Open-closed

Třída by měla být otevřena rozšířením, ale uzavřená pro modifikaci.

Liskov substitution

DEF1a: Nechť q(x) je vlastnost prokazatelná objektu x typu T. Potom q(y) jsou pravdivé pro objekty y typu S, kde S je potomkem T. DEF1b: Instance podtypu se musí dát použív všude, kde lze použít instanci nadtypu.

Interface segregation

Princip oddělení rozhraní říká, že každé rozhraní by mělo být co nejmenší možné a třídy by neměly být nuceny používat rozhraní, která nepoužívají. Několik specifických interfaců může být lepší než jeden obecný.

Dependency inversion

Závislost na abstrakcích, nikoliv na implementacích.

Související